Browsing: รวมเรื่องฝ้า

ฝ้ามีปัจจัยกระตุ้นหลายสาเหตุ ทั้งแสงแดด และอีกสาเหตุที่ลืมไม่ได้คือ ฮอร์โมน ทั้งฮอร์โมนที่แปรปรวนในช่วงตั้งครรภ์ หรือฮอร์โมนในยาคุม ยาคุมทำให้เกิดฝ้าหรือไม่ อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ