Browsing: ไฝ ปาน กระ

ผิวหนังก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆในร่างกาย สามารถเกิดมะเร็งได้เช่นกัน ตรวจเช็คหารอยโรคต้องสงสัยมะเร็งผิวหนังด้วยตนเองอย่างไร ? หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ