Browsing: ลบรอยสัก ปาน

picture : you don't know the dark power of... by Nainerouge (aka Chicca, aka...) on Flickr.com

การสักถาวร เป็นอีก option หนึ่งของการ make up ในบริเวณที่ลำบากในการแต่งหน้าเป็นประจำทุกวันเพื่อการประหยัดเวลา เช่น การสักคิ้วถาวร การสักขอบตา การสักปากชมพู การสักขอบปาก ก่อนทำการสักถาวรเหล่านี้มีข้อพิจารณาอย่างไรบ้างมาดูกันค่่ะ