power by skinanswershop.com

ทำอาหารหน้าเตา เข้าซาวน่า กระตุ้นฝ้าได้จริงหรือ ?

0

ทำอาหารหน้เตาเข้าซาวหน้า กระตุ้นฝ้าได้จริงหรือ ?

หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

 ฝ้าเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในร่างกาย

melasma

กลไกการเกิดฝ้านั้นยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน

แต่พบว่าปัจจัยหลักที่กระตุ้นฝ้าคือฮอร์โมนและแสงแดด

ดังจะเห็นได้ว่า ฝ้าถูกกระตุ้นขึ้นมาได้เมือ่ตั้งครรภ์ และเมื่อตากแดด

 

ความร้อนก็ทำให้เกิดฝ้าได้

ไฟแดง

นอกจากปัจจัยหลักในการกระตุ้นฝ้าจะเป็น แสงแดดและฮอร์โมนแล้ว

ความร้อนยังเป้นอีกปัจจัยที่มีส่วนในการกระตุ้นฝ้าด้วย

ด้วยเหตุที่ว่าความร้อนทำให้เส้นเลือดขยายและกระตุ้นการทำงานของเม็ดสีเมลานิน

ในคนที่เป็นฝ้าต้องระวังเรื่องความร้อนจะกระตุ้นฝ้าได้

ควรเลี่ยงการทำอาหารหน้าเตา การเข้าซาวน่า การทำทรีตเม้นที่ใช้ความร้อน

เพื่อเลี่ยงการกระตุ้นฝ้าค่ะ

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply